Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Rzeczowe aktywa trwałe

20 października 2021 | Warszawa lub Online Live

godz. 9:00-12:15

Cena: 590 zł netto

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF.

Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów księgowych nie jest wymagana.

Cele i korzyści

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Poznanie możliwości w zakresie kształtowania polityki rachunkowości zgodnie z MSSF oraz wpływu wybranych polityk na sprawozdanie finansowe
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF

Program

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
 • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych
 • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych
Koszty finansowania zewnętrznego 
 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
 • Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standardu MSR 23
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji

Data i miejsce

20 października 2021 | Warszawa lub Online Live

godz. 9:00-12:15

Cena: 590 zł netto

Trenerzy

Artem Kovtun, ACCA

Artem prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz szkolenia przygotowujące do wybranych egzaminów ACCA.
Jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Swoją finansową ścieżkę zawodową rozpoczął jako audytor w EY, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży nieruchomości, usługowej, handlowej i telekomunikacyjnej. Aktualnie jest kontrolerem finansowym grupy nieruchomości na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jego głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest zarządzanie przepływami pieniężnymi grupy kapitałowej, sprawozdawczość finansowa zgodnie z US GAAP oraz rozwój rynku nieruchomości.
Cena 590,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się.
Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com