Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Przekrojowe warsztaty MSSF

Przekrojowe warsztaty MSSF 

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalną edycją zamkniętą przekrojowego warsztatu MSSF. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem poniżej w blokach tematycznych.


BLOK I: (28.09.2021, 1.10.2021)

Dzień 1 Moduł 1: Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Prezentacja Sprawozdań Finansowych. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków księgowych, błędy księgowe.3h

Dzień 1 Moduł 2: Rzeczowe aktywa trwałe. Koszty finansowania zewnętrznego. 3 h

Dzień 2 Moduł 3: Wartości niematerialne, w tym prace badawczo-rozwojowe. Nieruchomości inwestycyjne. 3h

Dzień 2 Moduł 4: Zapasy. 3h


BLOK II: (25-26.10.2021)

Dzień 1 Moduł 5: Utrata wartości aktywów. 3h

Dzień 1 Moduł 6: Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.3h

Dzień 2 Moduł 7: Świadczenia pracownicze. Wycena do wartości godziwej. 3h

Dzień 2 Moduł 8: Podatek odroczony. 3h


BLOK III: (18-19.11.2021)

Dzień 1 Moduł 9: Przychody MSSF 15. 3h

Dzień 1 Moduł 10: Leasing MSSF 16. 3h

Dzień 2 Moduł 11: konsolidacja – poziom podstawowy. Połączenia jednostek gospodarczych. Metoda praw własności. Wspólne ustalenia umowne. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. 6 h


BLOK IV: (29-30.11.2021)

Dzień 1 Moduł 12: Instrumenty finansowe. 6h

Dzień 2 Moduł 13: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 3h

Dzień 2 Moduł 14: Dotacje Państwowe. Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności. Transakcje z pomiotami powiązanymi. 3h


Cena: 1315 zł netto


Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com