Lean Six Sigma w procesach operacyjnych – certyfikacja Green Belt/Black Belt – EY Academy of Business

Lean Six Sigma w procesach operacyjnych – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Konsumenci stale oczekują coraz wyższej jakości. Jak firmy mogą to osiągnąć bez znaczącego zwiększania nakładów finansowych? Szczupłe wytwarzanie (czyli po angielsku lean manufacturing) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie. W połączeniu z założeniami Six Sigma tworzą metodologię Lean Six Sigma, czyli sprawdzony i skuteczny sposób na usprawnione zarządzanie procesami organizacyjnymi.

Organizacje często skupiają się na chwilowym usprawnianiu procesów lub obszarów w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym łańcuchu dostaw, jak i bieżącej działalności operacyjnej. Połączenie Lean Management, Teorii Ograniczeń, Six Sigma i Coachingu z praktyczną wiedzą prowadzenia projektów, ukierunkowane na wspieranie ludzi poprzez Servant Leadership, pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach. To się przekłada na poprawę funkcjonowania całej organizacji, trwałość wdrożonych zmian i realne oszczędności.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy dotyczy procesów operacyjnych takich jak: produkcja, magazynowanie, utrzymanie ruchu, zakupy, technologia itp. i składa się z następujących części:

 • 14 dni warsztatów,
 • realizacja projektu oszczędnościowego,
 • egzamin.

Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów Master Black Beltów, ekspertów EY posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean Management i Teorii Ograniczeń w firmach produkcyjnych działających w różnych branżach oraz realizujących zróżnicowane procesy biznesowe.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych. W zależności od wybranej opcji po spełnieniu warunków i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują Certyfikat Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt lub Lean Six Sigma Practitioner.

Co obejmuje podejście Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma to podejście łączące w sobie najlepsze cechy dwóch innych pojęć: Lean Management oraz Six Sigma. Jeżeli chodzi o to pierwsze, czyli Lean Management (Lean Manufacturing), jest to cały zespół sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem stosowany dziś w większości przedsiębiorstw na świecie. Skupia się na dostarczaniu w pracy wartości dla klienta oraz eliminowaniu marnotrawstwa, a także skutecznym zarządzaniu zmianami w organizacji. Całe podejście Lean opiera się w dużej mierze na historii i doświadczeniach marki Toyota i jej Toyota Production System. Szybkość i natychmiastowe działanie – to się liczy według zasad Lean Management, jednak dopiero w połączeniu z założeniami z zakresu Six Sigma przynosi ono najlepsze rezultaty.

Six Sigma to metoda opracowana w dużej mierze przez markę Motorola jako odpowiedź na potrzeby podniesienia jakości bez podnoszenia kosztów. Z założenia chodziło o pozyskiwanie ogromnych ilości danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości i wykluczenia błędów oraz wad, tak aby pojawiało się ich nie więcej niż kilka na milion. Dzięki wdrożeniu zasad Six Sigma do organizacji możliwe jest sprostanie coraz wyższym wymogom konsumentów co do jakości oferowanych produktów i usług bez dużych nakładów inwestycyjnych czy głębokiej restrukturyzacji.

Choć Lean i Six Sigma to techniki powstałe w zupełnie odrębnych środowiskach, doskonale współpracują ze sobą w teorii Lean Six Sigma, która łączy najlepsze założenia z obu tych metodologii. W ramach szkolenia modułowego Lean Six Sigma w procesach operacyjnych zrozumiesz kluczowe metody i mechanizmy zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z tymi założeniami oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności wdrożenia ich w organizacji.

Szkolenie Six Sigma na różnych poziomach

Program modułowy Lean Six Sigma w procesach operacyjnych składa się z 7 modułów. Każdy z nich można zaliczyć oddzielnie, ale dodatkowo do wyboru są różne pakiety zakończone certyfikacją:

 • Lean Six Sigma BLACK BELT – obejmuje pakiet wszystkich 7 szkoleń oraz dodatkowo 7 godzin konsultacji przy realizacji własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 100 000 zł w skali roku. Aby otrzymać certyfikat Black Belt, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.
 • Lean Six Sigma GREEN BELT – obejmuje pakiet 6 szkoleń oraz 6 godzin konsultacji przy realizacji własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 25 000 zł w skali roku. Aby otrzymać certyfikat Green Belt, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.
 • Lean Six Sigma Practitioner – obejmuje pakiet 6 szkoleń. Aby otrzymać certyfikat, konieczna jest udokumentowana przez uczestnika realizacja własnego projektu przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 12 000 zł w skali roku, oceniona pozytywnie przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Co oznaczają zdobyte certyfikaty i dlaczego warto je mieć? Lean Six Sigma Green Belt potwierdza nie tylko sprawne posługiwanie się narzędziami DMAIC, ale także zaawansowaną wiedzę pozwalającą na wprowadzanie logicznych i skutecznych zmian w organizacji, w tym także efektywne usuwanie błędów produkcyjnych oraz minimalizowanie marnotrawstw. Osoby z certyfikatem 6 Sigma Green Belt są także liderami bądź istotnymi członkami zespołu.

Certyfikat Black Belt określa z kolei prawdziwych ekspertów, ludzi do zadań specjalnych, którzy są gotowi do wdrażania strategicznych zmian po ukończeniu szkolenia. Mogą oni kierować zespołami składającymi się z absolwentów na poziomie Green Belt i być odpowiedzialni za prawidłowe budowanie struktury przedsiębiorstwa. Co istotne, aby osiągnąć stopień Black Belt, nie trzeba najpierw zdawać egzaminu Lean Six Sigma Green Belt. Najwyższym stopniem certyfikacji jest poziom Master Black Belt dedykowany osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu Lean i gotowym do samodzielnego podejmowania inicjatyw optymalizacyjnych oraz rozwijania kultury organizacji.

Ćwiczenia praktyczne w ramach szkolenia

Podczas kursu zapewniamy nie tylko wiedzę teoretyczną i materiały szkoleniowe. Nasi trenerzy kładą szczególny nacisk na zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych, dlatego każdy moduł szkolenia Six Sigma i Lean obejmuje między innymi grę symulacyjną. Uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć plan działania oraz plan kontroli procesu. Podczas zajęć uczestnicy poznają także praktyczne przykłady wdrożeń poszczególnych narzędzi i sposobów zarządzania przynoszących wymierne oszczędności dla organizacji.

Program kierowany jest do:

 • Kadry menedżerskiej i inżynierskiej odpowiedzialnej za planowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach oraz łańcuchem dostaw
 • Kierowników procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji i łańcucha dostaw

Cele:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management, Teorią Ograniczeń i Efektywności – w oparciu o Zintegrowany System Pracy, Six Sigma i Coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean&ToC w organizacji
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury szczupłego wytwarzania
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów
 • Uzyskanie certyfikatu Lean&ToC Practitioner – Green Belt – Black Belt
 • Możliwość przyniesienia wymiernych oszczędności dla firmy w skali roku poprzez realizację projektów oszczędnościowych

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznanie narzędzi, m.in. VSM, 6S, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, 5 why, SIPOC, DMAIC, NEM i wielu innych, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia i skuteczne zarządzanie zmianami
 • Przynoszenie wymiernych oszczędności Twojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Uzyskanie dyplomu Lean Six Sigma Practitioner, Green Belt lub Black Belt
 • Poznanie najlepszych praktyk z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management

Program „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 7 modułów: Kultura i świadomość Lean, Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości VSM, Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma, TPM: Zarządzanie maszynami, TQM i efektywne rozwiązywanie problemów, KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych, Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 7 szkoleń oraz 7 godzin konsultacji (wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Black Belt), pakiet 6 szkoleń oraz 6 godzin konsultacji (wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Green Belt) lub, w przypadku wyboru pakietu 6 szkoleń wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Practitioner.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Kultura i świadomość Lean

Kluczowe aspekty budowania kultury ciągłego doskonalenia. Wartość dodana, straty, głos klienta i głos procesu. Podejście Lean i Teorii Ograniczeń – pięć punktów skupienia. System audytów 6S – przykłady wdrożeń, dobre praktyki. System zarządzania wizualnego i standaryzacji pracy. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM

Zasady mapowania i opisu procesów biznesowych, przykłady różnych sposobów tworzenia schematów. Mierniki opisujące efektywność realizowanych procesów. Metody modelowania procesów głównych i podprocesów. Definiowanie i mapowanie strumienia wartości. Gra symulacyjna.

Moduł 3. Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma

Zapewnienie ciągłego przepływu, system ssący (PULL). Zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty. Filozofia przepływu jednej sztuki lub małej ilości produkcyjnej. Just in Time. Programowanie procesów w oparciu o system KANBAN. Statystyczna kontrola procesu i nadzór nad zmiennością. Narzędzia Six Sigma: SIPOC, DMAIC, liczbowa ocena wskaźników, FMEA. Gra symulacyjna.

Moduł 4. TPM: Zarządzanie maszynami

Koncepcja TPM (Total Productive Maintenance). Planowane i nieplanowane zatrzymania. Wskaźniki efektywności zarządzania maszynami i wyposażeniem. Typy defektów i ich analiza. Automatyczne utrzymanie ruchu. Budowanie systemu przeciwdziałania nieplanowanym zatrzymaniom i awariom. System oceny skuteczności. Analiza przezbrojeń, tworzenie planów działania. Gra symulacyjna.

Moduł 5. TQM i efektywne rozwiązywanie problemów

Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Optymalizowanie i upraszczanie procesów. Narzędzia: analiza PDCA, diagram Ishikawy, 5M, 5WHY, QRQC. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość. Raport 8D. Metoda rozwiązywania problemów Kepner-Tregoe. Budowanie zespołów rozwiązujących problemy jakościowe. Gra symulacyjna.

Moduł 6. KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych

Filozofia ciągłego usprawniania KAIZEN. Inicjatywy usprawniające, wybór podejścia do zmian w organizacji. Zasady Gemba Kaizen i Toyoty. Bariery we wdrażaniu Kaizen. Filozofia Kaikaku. Praktyczne przykłady wdrożeń. Gra symulacyjna.

Moduł 7. Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC

Koncepcja Six Sigma – kontrola procesów przy pomocy danych statystycznych, definiowanie zmiennych, analiza danych, podstawowe miary statystyczne. Wybrane narzędzia Six Sigma, m.in. FMEA, diagram Pareto i analiza zdolności procesu. Wykresy kontrolne, mapy drogowe, MiniTab. Gra symulacyjna.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 80% oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć i składa się z pytań zamkniętych (czas trwania: 2 godziny). Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie 7 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie 6 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma Practitioner jest:

 • ukończenie 6 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 12 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Six Sigma w procesach operacyjnych.

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Terminy nowej edycji

Moduł 1: Kultura i świadomość Lean, ToC, System 6S i zarządzanie wizualne VM 21-22 października 2024
Moduł 2: Mapowanie procesów biznesowych — mapowanie Strumienia Wartości VSM 4-5 listopada 2024
Moduł 3: Zarządzanie zapasami – ciągły przepływ i system ssący PULL. Narzędzia Six Sigma 25-26 listopada 2024
Moduł 4: Zarządzanie maszynami – TPM – SMED / RCO 9-10 grudnia 2024
Moduł 5: TQM i efektywne rozwiązywanie problemów – 5 punktów skupienia, Problem solving, QRQC i Keppner Tregoe 20-21 stycznia 2025
Moduł 6: Ciągłe doskonalenie – Kaizen. Przegląd projektów 3-4 lutego 2025
Moduł 7: Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC, narzędzia statystyczne 24-25 lutego 2025

 

Lean Six Sigma – certyfikacja Black Belt

Cena obejmuje 7 dwudniowych modułów szkolenia, 7 godzin konsultacji przy realizacji projektu oszczędnościowego, egzamin końcowy i certyfikację

Cena

15000 zł netto ( 18450 zł brutto )

Lean Six Sigma – certyfikacja Green Belt

Cena obejmuje 6 dwudniowych modułów szkolenia (moduły 1-6), 6 godzin konsultacji przy realizacji projektu oszczędnościowego, egzamin końcowy i certyfikację

Cena

13500 zł netto ( 16605 zł brutto )

Lean Six Sigma – certyfikacja Practitioner

Cena obejmuje 6 dwudniowych modułów szkolenia (moduły 1-6), egzamin końcowy i certyfikację

Cena

12500 zł netto ( 15375 zł brutto )

Lean Six Sigma w procesach operacyjnych – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Konsumenci stale oczekują coraz wyższej jakości. Jak firmy mogą to osiągnąć bez znaczącego zwiększania nakładów finansowych? Szczupłe wytwarzanie (czyli po angielsku lean manufacturing) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie. W połączeniu z założeniami Six Sigma tworzą metodologię Lean Six Sigma, czyli sprawdzony i skuteczny sposób na usprawnione zarządzanie procesami organizacyjnymi.

Organizacje często skupiają się na chwilowym usprawnianiu procesów lub obszarów w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym łańcuchu dostaw, jak i bieżącej działalności operacyjnej. Połączenie Lean Management, Teorii Ograniczeń, Six Sigma i Coachingu z praktyczną wiedzą prowadzenia projektów, ukierunkowane na wspieranie ludzi poprzez Servant Leadership, pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach. To się przekłada na poprawę funkcjonowania całej organizacji, trwałość wdrożonych zmian i realne oszczędności.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy dotyczy procesów operacyjnych takich jak: produkcja, magazynowanie, utrzymanie ruchu, zakupy, technologia itp. i składa się z następujących części:

 • 14 dni warsztatów,
 • realizacja projektu oszczędnościowego,
 • egzamin.

Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów Master Black Beltów, ekspertów EY posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean Management i Teorii Ograniczeń w firmach produkcyjnych działających w różnych branżach oraz realizujących zróżnicowane procesy biznesowe.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych. W zależności od wybranej opcji po spełnieniu warunków i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują Certyfikat Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt lub Lean Six Sigma Practitioner.

Co obejmuje podejście Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma to podejście łączące w sobie najlepsze cechy dwóch innych pojęć: Lean Management oraz Six Sigma. Jeżeli chodzi o to pierwsze, czyli Lean Management (Lean Manufacturing), jest to cały zespół sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem stosowany dziś w większości przedsiębiorstw na świecie. Skupia się na dostarczaniu w pracy wartości dla klienta oraz eliminowaniu marnotrawstwa, a także skutecznym zarządzaniu zmianami w organizacji. Całe podejście Lean opiera się w dużej mierze na historii i doświadczeniach marki Toyota i jej Toyota Production System. Szybkość i natychmiastowe działanie – to się liczy według zasad Lean Management, jednak dopiero w połączeniu z założeniami z zakresu Six Sigma przynosi ono najlepsze rezultaty.

Six Sigma to metoda opracowana w dużej mierze przez markę Motorola jako odpowiedź na potrzeby podniesienia jakości bez podnoszenia kosztów. Z założenia chodziło o pozyskiwanie ogromnych ilości danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości i wykluczenia błędów oraz wad, tak aby pojawiało się ich nie więcej niż kilka na milion. Dzięki wdrożeniu zasad Six Sigma do organizacji możliwe jest sprostanie coraz wyższym wymogom konsumentów co do jakości oferowanych produktów i usług bez dużych nakładów inwestycyjnych czy głębokiej restrukturyzacji.

Choć Lean i Six Sigma to techniki powstałe w zupełnie odrębnych środowiskach, doskonale współpracują ze sobą w teorii Lean Six Sigma, która łączy najlepsze założenia z obu tych metodologii. W ramach szkolenia modułowego Lean Six Sigma w procesach operacyjnych zrozumiesz kluczowe metody i mechanizmy zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z tymi założeniami oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności wdrożenia ich w organizacji.

Szkolenie Six Sigma na różnych poziomach

Program modułowy Lean Six Sigma w procesach operacyjnych składa się z 7 modułów. Każdy z nich można zaliczyć oddzielnie, ale dodatkowo do wyboru są różne pakiety zakończone certyfikacją:

 • Lean Six Sigma BLACK BELT – obejmuje pakiet wszystkich 7 szkoleń oraz dodatkowo 7 godzin konsultacji przy realizacji własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 100 000 zł w skali roku. Aby otrzymać certyfikat Black Belt, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.
 • Lean Six Sigma GREEN BELT – obejmuje pakiet 6 szkoleń oraz 6 godzin konsultacji przy realizacji własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 25 000 zł w skali roku. Aby otrzymać certyfikat Green Belt, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.
 • Lean Six Sigma Practitioner – obejmuje pakiet 6 szkoleń. Aby otrzymać certyfikat, konieczna jest udokumentowana przez uczestnika realizacja własnego projektu przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 12 000 zł w skali roku, oceniona pozytywnie przez ekspertów EY oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Co oznaczają zdobyte certyfikaty i dlaczego warto je mieć? Lean Six Sigma Green Belt potwierdza nie tylko sprawne posługiwanie się narzędziami DMAIC, ale także zaawansowaną wiedzę pozwalającą na wprowadzanie logicznych i skutecznych zmian w organizacji, w tym także efektywne usuwanie błędów produkcyjnych oraz minimalizowanie marnotrawstw. Osoby z certyfikatem 6 Sigma Green Belt są także liderami bądź istotnymi członkami zespołu.

Certyfikat Black Belt określa z kolei prawdziwych ekspertów, ludzi do zadań specjalnych, którzy są gotowi do wdrażania strategicznych zmian po ukończeniu szkolenia. Mogą oni kierować zespołami składającymi się z absolwentów na poziomie Green Belt i być odpowiedzialni za prawidłowe budowanie struktury przedsiębiorstwa. Co istotne, aby osiągnąć stopień Black Belt, nie trzeba najpierw zdawać egzaminu Lean Six Sigma Green Belt. Najwyższym stopniem certyfikacji jest poziom Master Black Belt dedykowany osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu Lean i gotowym do samodzielnego podejmowania inicjatyw optymalizacyjnych oraz rozwijania kultury organizacji.

Ćwiczenia praktyczne w ramach szkolenia

Podczas kursu zapewniamy nie tylko wiedzę teoretyczną i materiały szkoleniowe. Nasi trenerzy kładą szczególny nacisk na zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych, dlatego każdy moduł szkolenia Six Sigma i Lean obejmuje między innymi grę symulacyjną. Uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć plan działania oraz plan kontroli procesu. Podczas zajęć uczestnicy poznają także praktyczne przykłady wdrożeń poszczególnych narzędzi i sposobów zarządzania przynoszących wymierne oszczędności dla organizacji.

Dla kogo?

Program kierowany jest do:

 • Kadry menedżerskiej i inżynierskiej odpowiedzialnej za planowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach oraz łańcuchem dostaw
 • Kierowników procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji i łańcucha dostaw
Cele i korzyści

Cele:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management, Teorią Ograniczeń i Efektywności – w oparciu o Zintegrowany System Pracy, Six Sigma i Coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean&ToC w organizacji
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury szczupłego wytwarzania
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów
 • Uzyskanie certyfikatu Lean&ToC Practitioner – Green Belt – Black Belt
 • Możliwość przyniesienia wymiernych oszczędności dla firmy w skali roku poprzez realizację projektów oszczędnościowych

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznanie narzędzi, m.in. VSM, 6S, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, 5 why, SIPOC, DMAIC, NEM i wielu innych, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia i skuteczne zarządzanie zmianami
 • Przynoszenie wymiernych oszczędności Twojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Uzyskanie dyplomu Lean Six Sigma Practitioner, Green Belt lub Black Belt
 • Poznanie najlepszych praktyk z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management
Harmonogram

Terminy nowej edycji

Moduł 1: Kultura i świadomość Lean, ToC, System 6S i zarządzanie wizualne VM 21-22 października 2024
Moduł 2: Mapowanie procesów biznesowych — mapowanie Strumienia Wartości VSM 4-5 listopada 2024
Moduł 3: Zarządzanie zapasami – ciągły przepływ i system ssący PULL. Narzędzia Six Sigma 25-26 listopada 2024
Moduł 4: Zarządzanie maszynami – TPM – SMED / RCO 9-10 grudnia 2024
Moduł 5: TQM i efektywne rozwiązywanie problemów – 5 punktów skupienia, Problem solving, QRQC i Keppner Tregoe 20-21 stycznia 2025
Moduł 6: Ciągłe doskonalenie – Kaizen. Przegląd projektów 3-4 lutego 2025
Moduł 7: Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC, narzędzia statystyczne 24-25 lutego 2025

 

Szczegóły programu modułowego

Program „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 7 modułów: Kultura i świadomość Lean, Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości VSM, Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma, TPM: Zarządzanie maszynami, TQM i efektywne rozwiązywanie problemów, KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych, Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 7 szkoleń oraz 7 godzin konsultacji (wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Black Belt), pakiet 6 szkoleń oraz 6 godzin konsultacji (wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Green Belt) lub, w przypadku wyboru pakietu 6 szkoleń wybierz Lean Six Sigma – certyfikacja Practitioner.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Kultura i świadomość Lean

Kluczowe aspekty budowania kultury ciągłego doskonalenia. Wartość dodana, straty, głos klienta i głos procesu. Podejście Lean i Teorii Ograniczeń – pięć punktów skupienia. System audytów 6S – przykłady wdrożeń, dobre praktyki. System zarządzania wizualnego i standaryzacji pracy. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM

Zasady mapowania i opisu procesów biznesowych, przykłady różnych sposobów tworzenia schematów. Mierniki opisujące efektywność realizowanych procesów. Metody modelowania procesów głównych i podprocesów. Definiowanie i mapowanie strumienia wartości. Gra symulacyjna.

Moduł 3. Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma

Zapewnienie ciągłego przepływu, system ssący (PULL). Zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty. Filozofia przepływu jednej sztuki lub małej ilości produkcyjnej. Just in Time. Programowanie procesów w oparciu o system KANBAN. Statystyczna kontrola procesu i nadzór nad zmiennością. Narzędzia Six Sigma: SIPOC, DMAIC, liczbowa ocena wskaźników, FMEA. Gra symulacyjna.

Moduł 4. TPM: Zarządzanie maszynami

Koncepcja TPM (Total Productive Maintenance). Planowane i nieplanowane zatrzymania. Wskaźniki efektywności zarządzania maszynami i wyposażeniem. Typy defektów i ich analiza. Automatyczne utrzymanie ruchu. Budowanie systemu przeciwdziałania nieplanowanym zatrzymaniom i awariom. System oceny skuteczności. Analiza przezbrojeń, tworzenie planów działania. Gra symulacyjna.

Moduł 5. TQM i efektywne rozwiązywanie problemów

Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Optymalizowanie i upraszczanie procesów. Narzędzia: analiza PDCA, diagram Ishikawy, 5M, 5WHY, QRQC. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość. Raport 8D. Metoda rozwiązywania problemów Kepner-Tregoe. Budowanie zespołów rozwiązujących problemy jakościowe. Gra symulacyjna.

Moduł 6. KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych

Filozofia ciągłego usprawniania KAIZEN. Inicjatywy usprawniające, wybór podejścia do zmian w organizacji. Zasady Gemba Kaizen i Toyoty. Bariery we wdrażaniu Kaizen. Filozofia Kaikaku. Praktyczne przykłady wdrożeń. Gra symulacyjna.

Moduł 7. Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC

Koncepcja Six Sigma – kontrola procesów przy pomocy danych statystycznych, definiowanie zmiennych, analiza danych, podstawowe miary statystyczne. Wybrane narzędzia Six Sigma, m.in. FMEA, diagram Pareto i analiza zdolności procesu. Wykresy kontrolne, mapy drogowe, MiniTab. Gra symulacyjna.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 80% oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć i składa się z pytań zamkniętych (czas trwania: 2 godziny). Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie 7 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie 6 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma Practitioner jest:

 • ukończenie 6 modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 12 000 zł
  w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Six Sigma w procesach operacyjnych.

Cena

Cena regularna

Lean Six Sigma Black Belt - 15 000 zł netto ( 15375 zł brutto )

Green Belt - 13 500 zł netto ( 15375 zł brutto )

Practitioner - 12 500 zł netto ( 15375 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

Start nowej edycji:

21 października 2024

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły

 

Szczegółowe terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com